ریسک و بازده

مفهوم ریسک و بازده


اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری


تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گریز


انواع ریسک ها بخش اول


انواع ریسک ها بخش دوم


اطلاعات و نقش آن در سرمایه گذاری


مروری بر دو فصل اول


تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گریز