فیزیک دهم

فیزیک و اندازه گیری

مقدمه ای بر فیزیک

کار و انرژی

آشنایی با انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، و قانون پایستگی انرژی

حرکت شناسی

نیرو شناسی

قضیه کار و انرژی

توان


ویژگی های فیزیکی مواد

آشنایی با حالت های مختلف مواد و نیروهای بین مولوکولی

گاز، مایع و جامد

نیروهای بین مولکولی

فشار در سیالات

اصل ارشمیدس و شناوری

اصل برنولی


دما و گرما

دما معیاری از سردی و گرمی اجسام

سنجش دما

انبساط گرمایی

گرما

تغییر حالت های ماده

روش های انتقال گرما

قوانین گازها


ترمودینامیک

آشنایی با مفاهیم اولیه ترمودینامیک و فرایندهای ترمودینامیکی

معادله حالت

فرایندهای ترمودینامیکی

تبادل انرژی

قانون اول ترمودینامیک

چرخه ترمودینامیکی

ماشین های گرمایی

قانون دوم ترمودینامیک

یخچال ها