فیزیک و اندازه گیری
عناوین

کمیت های فیزیکی

پیشوندها و تبدیل واحد ها

دقت اندازه گیری

کمیت های نرده ای و برداری

محاسبات برداری

کمیت های فیزیکی

در این قسمت با مرور مقدمه ای از اینکه چرا فیزیک می خوانیم به معرفی کمیت های فیزیکی می پردازیم


پیشوندها و تبدیل واحد ها

برای کار کردن با اعدا بسیار بزرگ و بسیار کوچک، پیشوندها را خواهیم آموخت و چگونگی تبدیل واحدها به یکدیگر را با هم مرور می کنیم


دقت اندازه گیری

اندازه گیری بخش بسیار مهمی از هر ازمایش فیزیکی است. در این قسمت با این مبحث بیشتر آشنا می شویم


کمیت های نرده ای و برداری

بسیاری از کمیت های فیزیکی، کمیات برداری می باشند. در این قسمت با تفاوت بین کمیت های برداری و نرده ای آشنا می شویم