پیشوندها و تبدیل واحدها

پیشوندها


مگا و گیگا


پیشوندهای اعداد خیلی کوچک


جدول تبدیل واحدها


اینچ و فوت


سال نوری


لیتر


نمایش اعداد به کمک نماد علمی


پیشوندها

با استفاده از پیشوندها کار کردن با اعداد خیلی بزرگ و خیلی کوچک بسیار راحت تر می شود.