محاسبات برداری

جمع برداری به روش مثلثی


جمع برداری به روش متوازی الاضلاع


قانون کسینوس ها


مثال از جمع دو بردار


جمع چند بردار


ضرب عدد در بردار


تفریق دو بردار


مثال از محاسبات برداری


نمایش ریاضی بردارها در دستگاه مختصات


تجزیه بردارها


جمع برداری به کمک مولفه های برداری


مثال از بدست آوردن مولفه های یک بردار


جمع برداری به روش مثلثی

روش مثلثی یکی از دو روش جمع دو بردار با هم می باشد.