کمیت های نرده ای و برداری

کمیت های نرده ای


کمیت های برداری


نمایش کمیات برداری


تساوی دو بردار


کمیت های نرده ای

به کمیت هایی همچون طول، جرم و دما که فقط با یک عدد بیان می شوند، کمیت های نرده ای یا عددی می گوییند.