دقت اندازه گیری

دقت اندازه گیری


مثال از دقت اندازه گیری


دقت اندازه گیری

هر اندازه گیری هر چند هم که دقیق باشد، باز هم نمی تواند کمیت مورد اندازه گیری را با دقت نامحدود اندازه بگیرد و همیشه دارای خطا است