کمیت های فیزیکی

فیزیک چیست؟


کمیت فیزیکی چیست؟


مفهوم یکا


یکا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟


یکاهای اصلی و فرعی


کمیت های فیزیکی اصلی


فیزیک چیست؟

در این قسمت به طور خیلی مختصر راجب اینکه علم فیزیک چیست و اینکه چرا ما فیزیک می خوانیم صحبت می کنیم