معادلات مرتبه اول جداشدنی

معادلات جداشدنی


مثال حل شده 1


مثال حل شده 2


جمع بندی از معادلات جداشدنی


معادلات جداشدنی

معادلات جداشدنی را با جدا کردن متغیرها و سپس انتگرال گیری حل می کنیم