معادلات مرتبه اول همگن

معادلات همگن


حل معادلات همگن


مثال حل شده 1


یک دسته کلی از معادلات همگن


مثال حل شده 2


مثال حل شده 3


مثال حل شده 4


معادلات همگن

معادلات همگن را می توان با کمک بک تغییر متغیر به معادله جداشدنی تبدیل کرد