مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل

معادله دیفرانسیل چیست؟


مثالی از یک معادله دیفرانسیل


کاربردهای معادلات دیفرانسیل


مرتبه معادله دیفرانسیل


درجه معادله دیفرانسیل


معادله خطی و غیر خطی


معادلات دیفرانسیل معمولی و مشتق جزئی


جواب معادله دیفرانسیل


دسته بندی معادلات


معادله دیفرانسیل چیست؟

در این قسمت به تعریف اینکه معادله دیفرانسیل چیست، می پردازیم